đội ngũ nhân viên

Trách nhiệm với cán bộ – nhân viên

 TRÁCH NHIỆM VỚI CÁN BỘ – NHÂN VIÊN Trách nhiệm xã hội của PMI Group thể hiện rõ ở ứng xử với người lao động, tập trung vào các điểm: Tiêu chuẩn sử dụng lao động, quyền lợi người lao động, môi trường làm việc…, nhằm tăng năng suất lao động, tạo sự gắn kết của các thành viên trong công ty. Luôn coi trọng nhân tố con người với…

Một công ty phát triển, mỗi cá nhân phải là một nhân tố tốt

Nhiều công ty với tư duy “Nhân viên chỉ là nhân viên, họ làm cho mình bởi vì mình trả lương cho họ và họ sẽ hết mình khi mình thưởng cho họ”. Thực tế, lối suy nghĩ này dẫn công ty đến một sự phát triển “dậm chân tại chỗ” cả về kiến thức mới, cả về thực hành và định hình trong tương lai. Nhân viên không phải…